Algemene voorwaarden

  1. Onze verkopen en leveringen van diensten zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden, goed gekend en goedgekeurd door de klant. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zijn al de bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van onze medecontractanten zonder voorwerp.
  2. De leveringstermijnen zijn steeds vrijblijvend. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
    Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen of diensten dient duidelijk omschreven meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur.
  3. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de GCV Procon-IT binnen de 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidend beding. Elk factuur waarvan het bedrag op deze vervaldag niet is vereffend, wordt automatisch vermeerderd met een forfetaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 euro, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Het aldus vermeerderde bedrag levert een jaarlijkse interest van 12% op.
  4. De verkoper is slechts aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en in functie van de specificaties die door partijen schriftelijk werd overeengekomen.
  5. Deze aansprakelijkheid vervalt wanneer de door de verkoper geleverde goederen door een derde of de koper zelf geplaatst worden. De waarborg vervalt eveneens wanneer de geleverde goederen niet passend onderhouden worden.
  6. De eigendomstitel van alle verkochte goederen blijft bij de verkoper tot op het ogenblik dat de goederen door de koper volledig betaald zijn, met inbegrip van interesten en schadebedingen en blijft van toepassing bij doorverkoop. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, zonder dewelke de verkoper niet zou gecontracteerd hebben.
  7. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de GVC Procon-IT zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of in geval van meerdere verweerders.